این وبلاگ برای نمایش اثار دیوار نویسان است و هیچ قصدونظر سیاسی ندارد

Saturday, April 26, 2008

sarnevesht (DEStiny)

this work is done by DES and EMPTY... i hope you like it

--
do for wallz more!

No comments: