این وبلاگ برای نمایش اثار دیوار نویسان است و هیچ قصدونظر سیاسی ندارد

Saturday, January 26, 2008

a digitals
this is a digital work...and i like it.!
its 1 of my stickerz now (sarnevesht)

Sunday, January 20, 2008

some works by des,mk,mt,....
1 farsi work by des.mk.mt (pooch.sarnevesht.mim kaf) and again a farsi work by des.mk.mt and MR.jason(jang)...and a english work by mk.bambam.MR jason(MAN) all in noboniad and sorry for delay