این وبلاگ برای نمایش اثار دیوار نویسان است و هیچ قصدونظر سیاسی ندارد

Saturday, April 26, 2008

sarnevesht (DEStiny)

this work is done by DES and EMPTY... i hope you like it

--
do for wallz more!

Monday, April 21, 2008

mehr and some bombing

mehr work is done by DES and AHOURA... i realy dont like it too much!
and then we done some bombing on the street!

--
do for wallz more!

Tuesday, April 15, 2008

a1ones solo

nice works

--
do for wallz more!