این وبلاگ برای نمایش اثار دیوار نویسان است و هیچ قصدونظر سیاسی ندارد

Friday, February 8, 2008

happy birthday Dimz cruthis works are done by empth and DEStiny well sorry for bad photos i will change them later.

ow...dimz cru is maded by (empty,DES) but yet....