این وبلاگ برای نمایش اثار دیوار نویسان است و هیچ قصدونظر سیاسی ندارد

Thursday, December 13, 2007

khiaban(street)


by MK and DES and EMPTY under the rain!