این وبلاگ برای نمایش اثار دیوار نویسان است و هیچ قصدونظر سیاسی ندارد

Thursday, June 19, 2008

nahaan(hidden)

by des,mt,ahoura....

--
do for wallz more!

Monday, June 16, 2008

stickering

some stickerz by des,ahoura,bisquit....