این وبلاگ برای نمایش اثار دیوار نویسان است و هیچ قصدونظر سیاسی ندارد

Tuesday, April 15, 2008

a1ones solo

nice works

--
do for wallz more!

2 comments:

Anonymous said...

See Please Here

Decoy 6.06 said...

hey yo man i am decoy 606.
you have alot and fantastic work.
good work man.
come and see my weblog too.
www.decoy606.blogspot.com