این وبلاگ برای نمایش اثار دیوار نویسان است و هیچ قصدونظر سیاسی ندارد

Monday, April 21, 2008

mehr and some bombing

mehr work is done by DES and AHOURA... i realy dont like it too much!
and then we done some bombing on the street!

--
do for wallz more!

No comments: