این وبلاگ برای نمایش اثار دیوار نویسان است و هیچ قصدونظر سیاسی ندارد

Monday, June 16, 2008

stickering

some stickerz by des,ahoura,bisquit....

2 comments:

rahul aggarwal said...

cool graffiti work...dude

Ahoura said...

:D hey man this is so cool