این وبلاگ برای نمایش اثار دیوار نویسان است و هیچ قصدونظر سیاسی ندارد

Sunday, May 11, 2008

shot of my black book

these are done by DES

--
do for wallz more!

No comments: