این وبلاگ برای نمایش اثار دیوار نویسان است و هیچ قصدونظر سیاسی ندارد

Monday, August 4, 2008

redbull graffiti contest in iran

1st place. (bam bam & mr.jason)
2nd place. bisquit.
report from redbull graffiti contest in iran

1 comment:

penny stock reporter said...

wow, very special, i like it.